متاسفانه جستجوی شما برای positive+definite+matrix نتیجه دقیق به همراه نداشت.