متاسفانه جستجوی شما برای polygenic+transmission نتیجه دقیق به همراه نداشت.