متاسفانه جستجوی شما برای polygenic+inheritance نتیجه دقیق به همراه نداشت.