متاسفانه جستجوی شما برای polar+temperamental+disorder نتیجه دقیق به همراه نداشت.