متاسفانه جستجوی شما برای poisson+distribution نتیجه دقیق به همراه نداشت.