متاسفانه جستجوی شما برای point+biserial+correlation نتیجه دقیق به همراه نداشت.