متاسفانه جستجوی شما برای placebo+therapy نتیجه دقیق به همراه نداشت.