متاسفانه جستجوی شما برای placebo+effect نتیجه دقیق به همراه نداشت.