متاسفانه جستجوی شما برای physiological+time نتیجه دقیق به همراه نداشت.