متاسفانه جستجوی شما برای physiological+gradient نتیجه دقیق به همراه نداشت.