متاسفانه جستجوی شما برای method+of+operation نتیجه دقیق به همراه نداشت.