متاسفانه جستجوی شما برای giving+up نتیجه دقیق به همراه نداشت.