متاسفانه جستجوی شما برای dimensionless+number نتیجه دقیق به همراه نداشت.