متاسفانه جستجوی شما برای covariance+analysis نتیجه دقیق به همراه نداشت.