متاسفانه جستجوی شما برای core+promoter نتیجه دقیق به همراه نداشت.