متاسفانه جستجوی شما برای coping+strategy نتیجه دقیق به همراه نداشت.