متاسفانه جستجوی شما برای coping+strategies+in+stressful+situations نتیجه دقیق به همراه نداشت.