متاسفانه جستجوی شما برای control+locus نتیجه دقیق به همراه نداشت.