متاسفانه جستجوی شما برای connor+davidson+resilience+questionnaire+translation نتیجه دقیق به همراه نداشت.