متاسفانه جستجوی شما برای confirmatory+and+exploratory+factor+analysis نتیجه دقیق به همراه نداشت.