متاسفانه جستجوی شما برای conditioned+place+preference نتیجه دقیق به همراه نداشت.