متاسفانه جستجوی شما برای computer+assisted+instruction نتیجه دقیق به همراه نداشت.