متاسفانه جستجوی شما برای comparative+adjective نتیجه دقیق به همراه نداشت.