متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+theory+of+mind نتیجه دقیق به همراه نداشت.