متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+strategies+regulate+excitement نتیجه دقیق به همراه نداشت.