متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+mechanisms+of+emotion+regulation نتیجه دقیق به همراه نداشت.