متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+emotion+regulation+questionnaire نتیجه دقیق به همراه نداشت.