متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+emotion+regulation+coping+styles نتیجه دقیق به همراه نداشت.