متاسفانه جستجوی شما برای cognitive+behavioral+therapy+focuses+on+executive+functions+of+the+brain نتیجه دقیق به همراه نداشت.