متاسفانه جستجوی شما برای coefficient+of+determination نتیجه دقیق به همراه نداشت.