دیکشنری تخصصی ایرانیان

check out

دیکشنری لغات عمومی

خروج

تخلیۀ اتاق و تصفیۀ حساب.

علوم نظامى

بازبینی

مجموعه‌ای از آزمایش‌های منظم کارکردی و عملیاتی و واسنجی برای تعیین وضعیت سامانۀ سلاح یا اجزای آن.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.