متاسفانه جستجوی شما برای broad+senseheritability نتیجه دقیق به همراه نداشت.