متاسفانه جستجوی شما برای brain+hemisphere نتیجه دقیق به همراه نداشت.