متاسفانه جستجوی شما برای behavioral+inhibition+system نتیجه دقیق به همراه نداشت.