متاسفانه جستجوی شما برای bail+out+rule نتیجه دقیق به همراه نداشت.