متاسفانه جستجوی شما برای avoidant+personality+disorder نتیجه دقیق به همراه نداشت.