متاسفانه جستجوی شما برای autonomy+supportive+approach نتیجه دقیق به همراه نداشت.