متاسفانه جستجوی شما برای attributional+retraining نتیجه دقیق به همراه نداشت.