متاسفانه جستجوی شما برای attitude+towards+life نتیجه دقیق به همراه نداشت.