متاسفانه جستجوی شما برای attitude+toward+life نتیجه دقیق به همراه نداشت.