متاسفانه جستجوی شما برای attentional+control نتیجه دقیق به همراه نداشت.