متاسفانه جستجوی شما برای attention+continuous+performance نتیجه دقیق به همراه نداشت.