متاسفانه جستجوی شما برای attention+bias نتیجه دقیق به همراه نداشت.