متاسفانه جستجوی شما برای atkinson+shiffrin+model نتیجه دقیق به همراه نداشت.