متاسفانه جستجوی شما برای assimilation+and+accommodation+method نتیجه دقیق به همراه نداشت.