متاسفانه جستجوی شما برای assimilation+and+accommodation+introspection نتیجه دقیق به همراه نداشت.