متاسفانه جستجوی شما برای arnett+inventory+of+sensation+seeking نتیجه دقیق به همراه نداشت.