متاسفانه جستجوی شما برای apodosis+thesis نتیجه دقیق به همراه نداشت.