متاسفانه جستجوی شما برای analysis+of+variance نتیجه دقیق به همراه نداشت.