متاسفانه جستجوی شما برای alluvium+aquifer نتیجه دقیق به همراه نداشت.